??

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Rivecourt IT Solutions B.V.. De volgende voorwaarden zijn van toepassing.
Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat Rivecourt IT Solutions B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Rivecourt IT Solutions B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Rivecourt IT Solutions B.V. beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland.

Rivecourt IT Solutions B.V. kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
Rivecourt IT Solutions B.V., respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rivecourt IT Solutions B.V., over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rivecourt IT Solutions B.V..

Online communicatie
Berichten die u stuurt aan Rivecourt IT Solutions B.V. per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Rivecourt IT Solutions B.V. adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Rivecourt IT Solutions B.V. te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Rivecourt IT Solutions B.V. per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Rivecourt IT Solutions B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Rivecourt IT Solutions B.V. geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Rivecourt IT Solutions B.V. wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Rivecourt IT Solutions B.V..

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
Rivecourt IT Solutions B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Rivecourt IT Solutions B.V., statutair gevestigd te Amsterdam
KvK nr. 65465245